Europe, Labor market, social policy and social services

Długoterminowa opieka: potrzeby i wyzwania w Polsce oraz w UE

Pierwsze rezultaty projektu FP7 finansowanego przez Komisję Europejską  „Ocena długoterminowych potrzeb opieki w krajach Unii Europejskiej”- ANCIEN (z ang: “Assessing Needs of Care in European Nations – ANCIEN”) zostały zaprezentowane podczas Policy Seminar w CASE. Koordynator naukowy, pracownik Holenderskiego Centralnego Biura Planowania (CPB), Esther Mot omówiła aspekty efektywności długoterminowej opieki w Polsce. Monika Riedel z IHS przedstawiła wyniki analizy skupień systemów opieki długoterminowej, szczególna uwagę poświęcając Polsce. Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji prof. Stanisława Golinowska przedstawiła ocenę potrzeb długoterminowej opieki w Polsce opracowaną przy uwzględnieniu czynników demograficznych i ograniczeń zdrowotnych. Moderatorem prezentacji była Anna Ruzik-Sierdzinska, ekspert CASE.

Porównanie korzystania z opieki długoterminowej

Esther Mot omówiła po krótce całość projektu FP7, który analizuje opiekę długoterminową w Europie zapewnianą osobom starszym. Celem projektu ANCIEN jest scharakteryzowanie różnych systemów opieki długoterminowej w Europie a także ocena zapotrzebowania na taką opiekę i  próba podniesienia jej jakości. Mot przedstawiła analizę porównawczą Polski i trzech innych krajów w kwestii korzystania z opieki oraz sposobu jej  finansowania. Pierwsze wyniki pokazują, że nieformalne sposoby opieki wynikają z konieczności (11,7% spośród badanych osób starszych w latach 2006/2007 korzystała z opieki osobistej osób spoza rodziny) Podczas gdy 5,6% populacji powyżej 65 roku życia w Holandii korzysta z opieki w ośrodkach  w Polsce jest to zaledwie 1,1%. Mot stwierdziła,  że zarówno demografia jak i sam system mają duży wpływ na korzystanie z opieki; gdyby Polska przyjęła rozwiązania stosowane w Hiszpanii, korzystanie z pomocy w ośrodkach i domach opieki wzrosłoby (do 5,8% w 2040r.) i przewyższyłoby opiekę zapewnioną na własną rękę (1,3%). Jeśli chodzi o porównanie jakości życia, oszacowano, że prawdopodobieństwo otrzymania opieki w Polsce jest znacznie niższe niż w pozostałych badanych krajach natomiast prawdopodobieństwo, że ta pomoc zawsze zaspokoi potrzeby jest najniższe w Polsce i w Hiszpanii.  

Systemy opieki długoterminowej w krajach europejskich – wyniki analizy skupień

Monika Riedel z IHS podsumowała wyniki 1 pakietu prac projektu, który opracował typologię systemów opieki długoterminowej w Europie. Omawiając je Riedel skupiła się na sytuacji w Polsce. W swojej prezentacji przedstawiła opiekę długoterminową z punktu widzenia udzielania pomocy oraz sposobu jej finansowania.

Ocena opieki długoterminowej w Polsce (dziś i jutro) z uwzględnieniem czynników demograficznych i ograniczeń zdrowotnych

Prof. Stanislawa Golinowska oraz Agnieszka Sowa (ekspert CASE) w swojej prezentacji podkreśliły fakt, że Polska należy do grupy krajów z wysokim odsetkiem osób z niepełnosprawnością; stan zdrowia Polaków w porównaniu ze średnią w krajach UE nie jest dobry. Dynamiczny proces starzenia się oraz wysoki poziom niepełnosprawności sprawia, że osoby starsze mają  wiele problemów zdrowotnych oraz problemów z poruszaniem się. Z tego powodu, jak i z uwagi na fakt, że opieka ma charakter głównie nieformalny, sprawia że zorganizowanie spójnego systemu opieki długoterminowej jest nadal dużym wyzwaniem.

 

Presentations are available on CASE vimeo channel.

 

Esther Mot: The ANCIEN project, A short overview and some results from CASE on Vimeo.