172. seminarium mBank – CASE: Rosnące zadłużenie państw i jego ryzyka

 

Coraz więcej państw jest coraz bardziej zadłużonych. Co się z tym wiąże i jakie są tego ryzyka?

172. seminarium mBanku i CASE

 

24 lutego 2022 roku odbyło sie kolejne, juz 172. seminarium mBank – CASE. Tym razem tematem spotkania było "Rosnące zadłużenie państw i jego ryzyka". W seminarium wystapili Prof. Marek Dąbrowski, CASE, który mówił o zagrożeniu kryzysem zadłużenia i finansowym w krajach wysoko rozwiniętych oraz Prof. Andrzej Rzońca, SGH, ktory starał się odpowiedzieć na pytanie czy Polska wpadnie w pułapkę długu.

 

 

Obejrzyj nagranie

 

 

Światowy kryzys ekonomiczny związany z pandemią COVID-19 przyczynił się w 2020 r. do gwałtownego wzrostu i tak już wysokiego zadłużenia publicznego nie tylko w większości krajów wysoko rozwiniętych, ale również w krajach należących do grupy tzw. rynków wschodzących i w krajach o niskim poziomie PKB na jednego mieszkańca. W szeregu krajów (m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Belgii) poziom ten przekroczył 100% PKB, we Włoszech –150%, w Grecji – 200%, a w Japonii - 250% PKB. Pomimo ożywienia gospodarczego w 2021 r. wskaźniki zadłużenia nie uległy poprawie. Grozi to kryzysem zadłużeniowym i finansowym na niespotykaną dotąd skalę, a w międzyczasie przyczynia się do potęgowania presji inflacyjnej, gdyż znaczącą część obligacji rządowych skupują banki centralne w ramach tzw. luzowania ilościowego (ang. quantitative easing, QE). Dotychczasowy optymizm czy też spokój rynków finansowych, polityków gospodarczych oraz znaczącej części ekonomistów z kręgów akademickich bazował na przekonaniu, że nominalne i realne stopy procentowe pozostaną na historycznie niskim poziomie przez dłuższy czas i że będą one niższe od stopy wzrostu gospodarczego (r<g). W świetle dostępnej wiedzy nt. czynników ekonomicznych, oddziaływujących zarówno na stopy procentowe, jak i wzrost gospodarczy, jest to jednak wysoce problematyczne założenie.

 

O prelegentach:

 

Prof. Marek Dąbrowski jest badaczem wizytującym w Bruegel w Brukseli, profesorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie. Współzałożyciel CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie, w którym pełni funkcję CASE Fellow. W CASE sprawował także funkcję przewodniczącego Rady Fundacji (1991-1993 i 2001-2008) oraz prezesa zarządu (2008–2011). Był też przewodniczącym Rady Fundacji CASE Ukraina w Kijowie (1999–2009 i 2013–2015).

W latach 1996-2016 był Członkiem Rady Powierniczej i Rady Naukowej E.T. Gaidar Institute for Economic Policy w Moskwie. Był również pierwszym Wiceministrem Finansów (1989-1990), a także Posłem na Sejm (1991–1993) i członkiem Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (1998–2004).

Od końca lat 80. zajmuje się w badaniem gospodarki polityki gospodarczej krajów postradzieckich oraz Egiptu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, Somalii, Syrii i Jemenu. Bierze udział w wielu badawczych projektach międzynarodowych, dotyczących m.in. polityki monetarnej i fiskalnej.

 

Prof. Andrzej Rzońca jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem SGH. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu WEMBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Doradca strategiczny. Konsultant ds. gospodarek Europy Środkowej w jednym z funduszy hedgingowych. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

W przeszłości m. in. przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, główny ekonomista TFI Altus, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, doradca Prezesa NBP, współpracownik CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Laureat w szczególności nagrody Fundacji Kronenberga, nagrody im. Fryderyka Skarbka Wydziału i  Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas seminarium:

 

Prof. Marek Dąbrowski - O zagrożeniu kryzysem zadłużenia i finansowym w krajach wysoko rozwiniętych

 

Pobierz

 

Prof. Andrzej Rzońca - Czy Polska wpadnie w pułapkę długu?

 

Pobierz