18 Mar 2021

Oglądaj NA ŻYWO 168. seminarium mBank-CASE: Czy problemy sektora bankowego mogą zahamować proces konwergencji polskiej gospodarki?

 mBank i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


168. seminarium mBank – CASE:

 

Czy problemy sektora bankowego mogą zahamować proces konwergencji polskiej gospodarki?

 

Wprowadzenie:

Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy

 

Komentatorzy:

 Eugeniusz Gatnar, kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

członek Rady Polityki Pieniężnej;

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich;

Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej.

 

Seminarium odbędzie się 18 marca 2021 r. (czwartek),

w godz. 15:00 - 16:30.

 

 

Oglądaj NA ŻYWO

 

Zapraszamy do oglądania i zadawania pytań poprzez formularz na stronie.

 

O seminarium:

W polskim sektorze bankowym i w jego otoczeniu występują niepokojące zjawiska:

  • Począwszy od 2015 r. rentowności kapitału własnego banków utrzymują się zarówno poniżej przeciętnej rentowności sektora przedsiębiorstw, jak i poniżej kosztu kapitału własnego;
  • Rysuje się perspektywa strat kredytowych w wyniku problemów finansowych przedsiębiorstw spowodowanych pandemią.
  • Utrzymuje się ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi.
  • Stopy procentowe są bardzo niskie.
  • Wzrósł udział banków kontrolowanych przez państwo (z 20 proc. udziału w aktywach sektora w 2012 r. do ponad 40 proc. w roku 2020).
  • Finansowanie bankowe jest wypieranie przez środki rządowe kierowane bezpośrednio do przedsiębiorstw.

Zjawiska te są z reguły dyskutowane i analizowane jako oddzielne kwestie. Podczas seminarium mBank-CASE chcemy skupić się na skumulowanym wpływie tych zjawisk na polską gospodarkę, a przede wszystkich na jej długookresowe możliwości wzrostu. Stefan Kawalec (prezes Capital Strategy), autor wystąpienia wprowadzającego do dyskusji, zwróci uwagę na ryzyko, że omawiane zjawiska spowodować mogą obniżenie efektywności alokacji środków zewnętrznych docierających do firm (zarówno w formie kredytów, jak i subwencji rządowych), czego efektem może być spowolnienie, zatrzymanie lub wręcz odwrócenie trwającego nieprzerwanie od 28 lat procesu konwergencji (czyli zmniejszania luki w poziomie życia między Polską a Zachodem). Wypowiedź tę skomentują: prof. dr hab.  Eugeniusz Gatnar z Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach i członek Rady Polityki Pieniężnej, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich oraz prof. Leszek Pawłowicz Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej.

 

PRELEGENCI:
Stefan Kawalec - prezes firmy doradztwa strategicznego Capital Strategy. Pracował na stanowiskach kierowniczych (głównie jako szef strategii) w dużych instytucjach finansowych (Bank Handlowy w Warszawie SA, grupa Commercial Union/Aviva Polska, grupa PZU). W latach 1989 – 1994 pracował w Ministerstwie Finansów jako głównym doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów, a następnie - Podsekretarz Stanu. Współautor Planu Balcerowicza (1989-1990). Kierował restrukturyzacją i prywatyzacją banków państwowych, a w szczególności przygotowaniem i wdrożeniem ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (1991-1994). Był wielokrotnie konsultantem w sprawach transformacji gospodarki i reform systemu finansowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Eugeniusz Gatnar - profesor nauk ekonomicznych. Zawodowo związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Kieruje Katedrą Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Specjalizuje się w zagadnieniach zastosowań metod ekonometrycznych i statystycznych w analizach finansowych. Jest autorem ponad 170 prac naukowych, podręczników, monografii i artykułów. W latach 2002-2010 pełnił funkcje prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Zarządzania macierzystej uczelni. W latach 2007-2010 zajmował stanowisko doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, następnie, w latach 2010-2016, był członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego. 13 stycznia 2016 r. Senat RP powołał prof. Eugeniusza Gatnara w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Współtworzył oraz był członkiem władz nadzorczych lub programowych, zakładanych przy udziale Związku Banków Polskich, takich instytucji jak Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank” S.A., Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Współtworzył m.in. przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015), Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017). Jest też autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego oraz jego transformacji w Polsce i na świecie. W 2017 uzyskał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Leszek Pawłowicz - ekonomista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Best S.A. Autor wielu publikacji nt. zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów i bankowości. Inicjator i koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego.