01 Lis 2002 - 01 Gru 2002

Konkurencyjność technologiczna MŚP z trzech działów przemysłu przetwórczego: silne i słabe strony w świetle wejścia Polski do UE


Opis projektu:

W ramach projektu przygotowana została ekspertyza na temat technologicznej konkurencyjności polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w trzech działach przemysłu przetwórczego: produkcji mebli, aparatury medycznej oraz tworzyw sztucznych  na tle przedsiębiorstw z Unii Europejskiej. Omówione zostały między innymi koszty oraz korzyści, a także zagrożenia i szanse stojące przed MŚP z trzech wybranych branż przemysłu w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Ekspertyza zawiera następujące komponenty:

  • ogólną prezentację dotyczącą zwiększania innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskich firm oraz sektora MŚP;
  • analizę ekonomiczno-finansową sektora MŚP w trzech omawianych branżach oraz przemysłu przetwórczego ze szczególnym uwzględnieniem danych prezentujących poziom i potencjał innowacyjny małych i średnich firm z tych branżach;
  • analizę konkurencyjności polskich MŚP w omawianych branżach ze szczególnym uwzględnieniem ich poziomu technologicznego oraz otoczenia instytucjonalnego. Analizę przeprowadzono na podstawie: 1) pogłębionych wywiadów z ekspertami oraz reprezentantami branż tj. przedstawicielami stowarzyszeń branżowych oraz jednostek badawczo-rozwojowych, 2) analizy porównawczej pomiędzy krajowymi a unijnymi firmami z sektora MŚP o podobnym profilu produkcji oraz 3) studiów przypadków;
  • analizę barier techniczno-organizacyjnych ograniczających możliwość konkurowania polskich MŚP na rynku unijnym (przede wszystkim w zakresie zarządzania jakością),
  • wskazanie kosztów i korzyści dla trzech branż polskiego przemysłu wynikających z członkostwa Polski w UE
  • wskazanie na unijne programy i źródła finansowania, z których skorzystać mogą polscy przedsiębiorcy w celu zmniejszenia dystansu pomiędzy swoimi firmami a konkurentami z UE.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, na potrzeby którego przygotowano ekspertyzę, wysoko ocenił jej przygotowanie. Ekspertyza CASE została wykorzystana w rozdziale VI.II. raportu UKIE pt. Bilans korzyści i kosztow przystąpienia Polski do UE.

Wnioski z badan nad  konkurencyjnością technologiczną MSP zostały także przedstawione przed dr. Richarda  Woodwarda na konferencji pt. 'Ekonomiczne konsekwencje przystąpienia Polski do UE',  zorganizowanej w maju 2003 roku przez WNE UW oraz UKIE. 


Sponsor:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej