07 Lut 2005

Elastyczność krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP

Wprowadzenie

Istotą polityki regionalnej UE jest solidarność finansowa państw członkowskich. Transfery finansowe kierowane są z centralnych, najbogatszych regionów europejskich do obszarów peryferyjnych.W okresie programowania 2000-2006 na politykę regionalną przeznaczono ponad jedną trzecią całego budżetu Unii. Polityka regionalna stanowi drugą pozycję budżetową po stronie wydatków unijnych (po Wspólnej Polityce Rolnej, stanowiącej prawie 40% całkowitego budżetu UE). Działania Wspólnoty w zakresie polityki regionalnej realizowane są poprzez fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (European Investment Fund).