EBC, ERM II, Europe, Financial sector, Grupa euro, Inne, instytucje UE, konstytucja UE, kryteria z Maastricht, Macroeconomics and macroeconomic policy, polityka kursowa, Polska, rozszerzenie UGW, UE, Unia Europejska

Polityka kursowa w trzecim etapie reform

Streszczenie

Rozdział I, autorstwa J. Rostowskiego, poświęcony jest dylematom związanym z polityką kursową w procesie dochodzenia do euro. W pierwszej części autor rozważając różne argumenty za i przeciw przyjęciu przez Polskę wspólnej waluty konkluduje, że jak najszybsze wprowadzenie euro leży w interesie naszego kraju. Autor zastanawia się następnie, jaki reżim kursowy powinna przyjąć Polska, aby pogodzić ze sobą różne cele, m. in. realnej i nominalnej konwergencji (kryteria z Maastricht), a jednocześnie zabezpieczyć się przed ryzykiem kryzysu walutowego. Rozważania obejmują obecny system bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI), europejski mechanizm kursowy (ERM2), stały kurs złotego wobec euro, izbę walutową oraz jednostronne wprowadzenie euro. Tekst zawiera także omówienie zagadnień dotyczących interwencji walutowych oraz najważniejszych prawnych i instytucjonalnych aspektów funkcjonowania ERM2 (w aneksach). Rozdział II, autorstwa W. Paczyńskiego, poświęcony jest instytucjonalnym aspektom funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego oraz Grupy euro. Omówione są wyzwania stojące przed tymi instytucjami w związku z oczekiwanym przyjęciem wspólnej europejskiej waluty przez kolejne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Analizie poddany jest projekt reformy podejmowania decyzji w Radzie EBC. Mimo pewnych wad jest on oceniony jako umożliwiającysprawne funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej. Przedstawiona jest też ewolucja funkcjonowania Grupy euro oraz przyszłość tej instytucji w świetle rozwiązań zapisanych w Traktacie Konstytucyjnym.