Jak zapewnić cudzoziemcom warunki do godnej pracy w Polsce?

Zapewnienie równej i godnej płacy, odpowiednich warunków pracy, dostępu do informacji oraz umowy w formie pisemnej – to tylko niektóre z tematów rozmów, które toczyły się w trakcie wydarzeń zorganizowanych w 2020 r. w ramach projektu MIGRIGHT, którego organizacją partnerską jest CASE.

W 2019 r. Wrocław był miastem, w którym Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) stwierdziła największą liczbę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców (640 przypadków), tuż za nim były Warszawa (464) i Gdańsk (293). W skali kraju najwięcej nielegalnie zatrudnionych osób pochodziło z Ukrainy (83% ogółu cudzoziemców, którym powierzono nielegalne wykonywanie pracy), a największy odsetek nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców został ujawniony w takich sektorach jak budownictwo (34% nielegalnie zatrudnionych), usługi administrowania (23%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (12%).

Podczas spotkania ekspercko-konsultacyjnego pt. „O godnej pracy migrantów i uchodźców w regionie mazowieckim”, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji uczestniczących w formalnym dialogu społecznym, administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych, Zbigniew Sagański z PIP, przyznał, że najczęstszymi powodami wykonywania nielegalnej pracy przez cudzoziemców są brak zezwolenia na pracę oraz brak formy pisemnej umowy o pracę.

Ponadto, cudzoziemcy są zazwyczaj gorzej wynagradzani niż Polacy. – Różnice między średnimi wynagrodzeń wynoszą na ogół 10% – 15%. Dyskryminacja płacowa cudzoziemców jest znacznie większa w rolnictwie niż w pozostałych sektorach – mówiła Emilia Małys z CASE.

W trakcie dyskusji wskazano także na cztery główne obszary, które w kontekście zapewnienia godnej pracy migrantów i uchodźców wymagają zmian i ulepszenia: 1) koordynacja między uczestnikami dialogu społecznego i obywatelskiego; 2) skuteczne przekazywanie cudzoziemcom rzetelnej i aktualnej informacji; 3) prawo odpowiadające na aktualne wyzwania i potrzeby; 4) obsługa administracyjna cudzoziemców.

Z kolei w dniach 3–4 grudnia zorganizowany został pierwszy z serii czterech warsztatów, których celem jest wypracowanie tzw. narzędziownika projektu MIGRIGHT, czyli zestawu praktycznych wskazówek dotyczących dialogu społecznego i obywatelskiego w Polsce, wspierających kształtowanie środowiska przyjaznego do dyskusji o prawach cudzoziemców na rynku pracy oraz zapewnieniu im godnych warunków pracy. W trakcie warsztatu omówione zostały zagadnienia dotyczące pojęcia godnej pracy i praw pracowniczek i pracowników cudzoziemskich oraz kwestie związane z dialogiem społecznym i rolą organizacji partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń norweskich.

Projekt „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce” realizowany jest przez Federację Przedsiębiorców Polskich, która jest liderem projektu, oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) oraz Confederation of Norwegian Enterprise (NHO).

Więcej o projekcie MIGRIGHT.

Projekt realizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”