09 Kwi 2018

CASE poszukuje Koordynatora projektu POWER

Obecnie pilnie poszukujemy Koordynatora do pracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Działanie 4.3 (praca w niepełnym wymiarze godzin). Projekt dotyczy budowy i wdrażania innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy w „szarej strefie” i będzie realizowany w partnerstwie z 6 instytucjami krajowymi i 2 zagranicznymi. Projekt rozpocznie się w czerwcu 2018 r. i będzie trwał do listopada 2020 r.

ZAKRES ZADAŃ:

  • Realizacja zadań projektowych zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zasadami realizacji Projektu w ramach POWER,
  • Kontakt z Instytucją Pośredniczącą dotyczący bieżącej realizacji Projektu,
  • Kontakt z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi,
  • Terminowe i zgodne z wytycznymi sporządzanie i przekazanie do właściwych instytucji wymaganych sprawozdań, wniosków o płatności, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu,
  • Monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu,
  • Prowadzenie działań informacyjno-rekrutacyjnych,
  • Zarządzanie ryzykiem.

WYMAGANIA:

  • Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych (mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z EFS)
  • Język angielski na poziomie minimum B2,
  • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres jobs@case-research.eu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2018 r. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska.

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 2 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.