Europe, Financial sector, Macroeconomics and macroeconomic policy, Trade, economic integration and globalization

CASE gospodarzem konferencji EUROFRAME: “W kierunku lepszego zarządzania w UE?”

24 maja CASE  gościło 10. doroczną konferencję EUROFRAME dotyczącą polityki Unii Europejskiej, zatytułowaną „W kierunku lepszego zarządzania w UE?” (ang. “Towards a Better Governance in the EU?”). Konferencja zorganizowana została we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
Zgromadzeni na spotkaniu przedstawiciele europejskich think- tanków, instytutów badawczych należących do grupy EUROFRAME oraz organizacji naukowych i rządowych rozmawiali na temat zagadnień polityki gospodarczej istotnych w dobie kryzysu ekonomicznego, który obnażył niedociągnięcia zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, w znaczący sposób osłabiające możliwość wdrożenia wizji jednolitej strefy euro. Głównym celem konferencji było znalezienie sposobów poprawy szeroko pojętej strategii zarządzania w UE (mechanizmów stabilizacyjnych, zaburzeń równowagi makroekonomicznej, sieci bezpieczeństwa finansowego etc.). Stanowiła ona platformę wymiany myśli i poglądów na temat możliwości wdrożenia rozwiązań mających na celu poprawę obecnego stanu rzeczy. Była ona także okazją dla spotkania osób reprezentujących zróżnicowane podejścia i opowiadających się za różnorodnymi ścieżkami rozwoju Unii Europejskiej.

Konferencję otworzyli Catherine Mathieu, Prezes EUROFRAME oraz Luca Barbone, Prezes CASE, po czym głos zabrał prof. Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, który wygłosił on przemówienie programowe zatytułowane „Polityka makroostrożnościowa: rozbudowa arsenału instrumentów polityki antycyklicznej banku centralnego” (ang. “Macro-prudential policy: expanding the central bank’s countercyclical arsenal”). Następujące w dalszej kolejności sesje podejmowały różnorodną tematykę taką jak kwestie finansowe, kwestie podatkowe, zarządzanie, federalizm, dysproporcje oraz porównania pomiędzy państwami.

 

Dwa panele dotyczące Ładu w UE poświęcone były głównie sposobom  przeciwdziałania słabościom systemu zarządzania gospodarczego i unii walutowej. W trakcie pierwszego panelu  głos zabrali Jorgen Mortensen, Philip Mohl i Henri Sterdyniak podczas drugiego natomiast Stefan Kawalec, Marcin Święcicki, Jasper Lukkezen, i Luca Barbone oraz Grzegorz Poniatowski próbowali znaleźć dobry model zarządzania w UE, jednocześnie rozważając różne scenariusze możliwego rozwiązania strefy euro.

Sesja poświęcona Dysproporcjom dostarczyła możliwości szerokiej analizy bilansu obrotów bieżących i konkurencyjności wśród państw europejskich, dyskusji na temat zaaprobowanego w marcu 2011 roku Paktu Euro Plus oraz porównania modeli zarządzania w przemyśle przyjętych w państwach zachodnich i krajów rozwijających się. Paneliści podkreślali zwłaszcza wagę salda obrotów bieżących w czasie trwania globalnego kryzysu finansowego oraz sugerowali możliwe sposoby poszerzenia zakresu badań przedstawionych przez Tatianę Fic, Karsten Staehrn i Karolinę Krupę.


Kolejne dwa panele zatytułowane Kwestie Finansowe, podczas których swoje prezentacje wygłosili Tomasz Orpiszewski, Magdalena Ignotowska i Małgorzata Pawłowska oraz Ewa Miklaszewska, Krzysztof Makarski, Maylis Avaro i Henri Sterdyniak, poświęcone były dyskusji nad źródłami zaburzeń równowagi pomiędzy państwami członkowskimi oraz kształtem post-kryzysowej polityki regulacyjnej.

W trakcie sesji Kwestie Podatkowe omówiona została polityka podatkowa strefy euro,  przedstawiono także prognozy jej rozwoju w przyszłości oraz omówiono problemy występujące przy ewaluacji instrumentów polityki fiskalnej, spowodowane różnicami pomiędzy poszczególnymi państwami oraz cyklami koniekturalnymi. Dyskutowano także o realności szans zmniejszenia długu publicznego do 2032 roku. W debacie udział wzięli Philip Reicher, Martin Plodt, Matti Viren, Marion Cochard oraz Danielle Schweisguth.

Paneliści sesji Porównania Pomiędzy Państwami debatowali nad wadami i zaletami członkostwa w Europejskiej Unii Monetarnej (EMU) oraz zależnościami pomiędzy długiem publicznym a PKB. Omówiwszy strategie Finlandii i Szwecji, dwóch krajów o skrajnie odmiennych reżimach monetarnych, prelegenci doszli do wniosku, że rodzaj obranej polityki monetarnej może być mniej istotny dla wyników gospodarczych, niż zwykło się przyjmować.

Ostatnia sesja konferencji poświęcona była Federalizmowi, a przewodniczył jej członek Polskiej Akademii Nauk Cezary Wójcik. Prezentacje Luca Eyrauda, Olgi Kiuili i Marka Dąbrowskiego przybliżyły różnorodne obowiązujące w Europie systemy fiskalne, porównana została m.in. ich przydatność i efektywność w nakładaniu ograniczeń na samorządowe organy podatkowe. Debatowano także nad wadami i zaletami różnorodnych systemów integracji fiskalnej i ujednolicenia polityki podatkowej na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiej Unii Walutowej.


Oddzielny panel poświęcony został WWWforEurope, projektowi mającemu na celu określenie nowej europejskiej strategii wzrostu i rozwoju, koniecznej dla zapewnienia społecznej integracji i dobrobytu obywateli, wysokiego poziomu zatrudnienia oraz dbałości o wspólne dobra takie jak środowisko naturalne czy przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Na zakończenie konferencji miała miejsce dyskusja, w której uczestniczyli Witold Orłowski, Marek Dąbrowski, Paolo Onofri oraz Henri Sterdyniak. Luca Barbone podsumował spotkanie zauważając, iż wielość zaproponowanych podczas paneli rozwiązań dowodzi złożoności obecnej sytuacji na świecie i konieczności zwiększania wspólnych wysiłków mających na celu rozwiązanie istniejących problemów.

 

 

Referaty i program konferencji dostępne sa tutaj.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The photographs were taken by Włodzimierz Dąbkowski (NBP)