Europe, Financial sector

125 seminarium BRE-CASE: Ład korporacyjny w bankach po kryzysie

W okresie dobrej koniunktury bankiem rządzi sprzedaż. W czasach kryzysu rządzi nim ryzyko. Zatem zarządzanie ryzykiem wiedzie prym w dzisiejszych czasach. Jeśli mowa o zarządzaniu ryzykiem, to mowa także o polityce wynagrodzeń. Dlaczego łączy się owe pozornie odległe od siebie kwestie? Zdaniem Andrzeja Reicha, dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych UKNF powód jest bardzo prosty. System motywacyjny  pozwala kierować ludzkimi działaniami i decyzjami, wskazywać priorytety instytucji, za realizację których będą premiowani. Pod koniec 2011 r. KNF przyjęła uchwałę m.in. w sprawie zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. Wyniki ankiety UKNF dla banków komercyjnych badającej wdrożenie przepisów dotyczących polityki zmiennych składników wynagrodzeń wskazują,że nie ma powodu do niepokoju. Jednak, jak podkreślił A. Reich, trzeba pilnie obserwować system motywacyjny funkcjonujący w bankach. Jeśli bowiem system motywacyjny zachęca pracowników różnych działów do specyficznej synergii, to może stać się bardzo niebezpieczny dla całej organizacji. Dlatego polityka wynagrodzeń może w bezpośredni sposób przekładać się na profil ryzyka w banku, na ryzyko jakie bank generuje i na zarządzanie tym ryzykiem. To jedna z podstawowych pokryzysowych konkluzji, która z różnym natężeniem zagościła w sektorze bankowym na świecie.

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa, Zasady Dobrej Praktyki Bankowej wprowadzone przez Związek Banków Polskich, Dobre Praktyki Spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie oraz regulacje wewnętrzne to podstawowe instrumenty kształtujące ład korporacyjny w BRE Banku – stwierdził Wiesław Thor, wiceprezes Zarządu BRE Banku. BRE Bank nie stosuje tylko jednej zasady Dobrych Praktyk obowiązującej od stycznia 2013 r. dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Bank od szeregu lat organizuje transmisję walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, lecz nie umożliwia dwustronnej komunikacji, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. W ocenie Zarządu Spółki, wobec braku ukształtowanej praktyki rynkowej, organizacja walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej niesie za sobą zagrożenia zarówno natury prawnej jak i technicznej. Jednak rekomendacje i dobre praktyki są bez znaczenia, jeśli zabraknie tylko jednej rzeczy, a mianowicie: etyki – podsumował W. Thor  (patrz: prezentacja_W.Thor_2).

O ładzie korporacyjnym w bankach po kryzysie dyskutowali 18 kwietnia goście 125. seminarium BRE-CASE. Teksty wystąpień panelistów oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 125.

Retransmisja obrad seminarium dostępna jest na stronie bankier.tv.