Europe, kryzys finansowy

120 seminarium BRE-CASE: Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego

Kryzys finansowy spowodował zaostrzenie regulacji bankowych. Nowe regulacje (Bazylea III i CRD IV) mają zabezpieczyć sektor bankowy przed kolejnym kryzysem. Nie ma wątpliwości, że pakiet CRD IV ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo, ale każda zmiana i wprowadzenie nowych regulacji kosztuje.

Zdaniem Andrzeja Jakubiaka (cv), przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dostosowanie do dyrektywy CRD IV powodować będzie powstanie dodatkowych obciążeń dla banków, dla rynku oraz ryzyko delewarowania działalności. Nadzór krajowy w odniesieniu do banków krajowych działających w holdingach bankowych utraci część uprawnień na rzecz kolegiów nadzorczych. Nastąpi ograniczenie swobody funkcjonowania władz nadzorczych oraz rozdzielnie krajowych uprawnień nadzorczych od odpowiedzialności za zgromadzone środki (systemu gwarancji depozytów). Szczególnie niekorzystne dla polskiego sektora bankowego jest przewidywane dyrektywą podejście grupowe w odniesieniu do możliwości tworzenia grup płynnościowych, którego elementem stałyby się banki zależne od podmiotów zagranicznych. Postanowienia dyrektywy w odniesieniu do kapitałów i płynności spowodują konieczność zmiany dotychczasowego modelu bankowości spółdzielczej w Polsce.

Zapisy Bazylei III preferują kredytowanie klientów indywidualnych i długu państwowego na niekorzyść przedsiębiorstw – stwierdził Maciej Stańczuk (cv), prezes Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Zjawisko to dotyczy dwóch obszarów, które obecnie stanowią wąskie gardło całego systemu bankowego, czyli płynności i kapitału. Penalizacja depozytów korporacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji finansowych przez Bazyleę III spowoduje, że banki refinansujące swoje aktywa na podstawie depozytów niedetalicznych, tudzież pozyskujące płynność od swoich właścicieli (przypadek większości polskich banków kontrolowanych przez podmioty zagraniczne) muszą utrzymywać gigantyczną nadpłynność (czterokrotnie przewyższającą ich minimalne potrzeby płynnościowe), co w szczególny sposób odbije się na ich rentowności, ponieważ drogie depozyty nie będą mogły być zainwestowane w nową akcję kredytową, tylko w rzekomo bardziej bezpieczne papiery rządowe.
Nowe wyzwania regulacyjne to nie tylko Bazylea III/CRD IV, to także FATCA i podatek bankowy – stwierdził Witold Skrok (cv), wiceprezes Alior Banku. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to ustawa podatkowa przyjęta w Stanach Zjednoczonych, której celem jest identyfikacja podatników amerykańskich posiadających rachunki w zagranicznych instytucjach finansowych. Nakłada ona obowiązek informowania amerykańskich urzędów skarbowych o rachunkach prowadzonych na rzecz obywateli USA. Instytucje, które nie wywiążą się z tego obowiązku zostaną na podstawie FATCA obciążone sankcją w wysokości 30% od przychodów ze źródeł z USA. Banki czeka też wprowadzenie opłaty bankowej, czyli dodatkowej składki na specjalny fundusz stabilizacyjny w BFG. Jakie będą skutki nowych regulacji? Spowodują istotne i skomplikowane zmiany związane z ich wprowadzeniem i stosowaniem. Także – zmiany procesów i systemów. Jednorazowe „dostosowania” wpłyną na wyniki, kapitały banków. I, oczywiście, zmniejszą akcję kredytową.
O nowych regulacjach unijnych i polskich oraz o ich wpływie na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce dyskutowali 12 kwietnia goście 120 seminarium BRE-CASE. Teksty wystąpień panelistów oraz główne tezy seminaryjnej dyskusji będzie zawierał Zeszyt BRE Bank-CASE nr 120.

Retransmisja obrad seminarium pod adresem:
http://bankier.tv/zmiany-regulacji-a-rozwoj-sektora-bankowego-120-seminarium-bre-case-10853.html