emerytury, Europe, Labor market, social policy and social services, Macroeconomics and macroeconomic policy, Polska, praca, reforma emerytalna, Seminarium mBank – CASE, System emerytalny

106. Seminarium BRE – CASE: Przyszłość systemu emerytalnego w Polsce

BRE BANK SA oraz CASE - CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - FUNDACJA NAUKOWA
zorganizowały sto szóste seminarium BRE-CASE na temat:

Przyszłość systemu emerytalnego w Polsce

Swoje koncepcje i prognozy przedstawił zespół w składzie:

prof. dr hab. Marek Góra
współautor projektu reformy emerytalnej 1999 r.; profesor Szkoły Głównej Handlowej

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
wiceminister pracy i polityki społecznej w latach 2008-2009; współautorka projektu reformy emerytalnej 1999 r.; adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii SGH

dr Maciej Bukowski
Instytut Studiów Strukturalnych; adiunkt w Katedrze Ekonomii I SGH

Seminarium odbyło się 7 stycznia 2010 r. o godz. 15:00
w siedzibie centrali BRE Banku SA, sala nr 5.3, V p.
ul. Senatorska 18 w Warszawie

 

System emerytalny - Finanse publiczne - Długookresowe cele społeczne

Reforma systemu emerytalnego i finansów publicznych powróciła na wokandę polskiej debaty publicznej za sprawą wystąpienia w połowie listopada 2009 r. ministrów finansów oraz pracy z propozycją podziału składki emerytalnej między dwa typy kont. Zdaniem wielu ekspertów ministerialna propozycja jest motywowana jedynie krótkoterminową perspektywą gaszenia pożaru w budżecie. Odpowiedzią na wystąpienie ministrów są propozycje prof. Marka Góry, dr Agnieszki Chłoń-Domińczak i dr. Macieja Bukowskiego sformułowane w opracowaniu pt. "Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE". Przypomnijmy, że Marek Góra i Agnieszka Chłoń-Domińczak byli współtwórcami reformy emerytalnej, wprowadzonej w 1999r.

Autorzy opracowania piszą w nim: "dyskusja na temat postulowanych zmian w systemie emerytalnym jest bardzo ożywiona. Krzyżują się w niej różne poglądy i punkty widzenia. Niektóre z nich, jak propozycja zgłoszona przez MF i MPiPS wydają nam się niedobre, a nawet groźne. Dlatego przygotowaliśmy opracowanie, które jest naszą krytyką tej propozycji. Jest to nie tylko krytyka, ale także propozycja, jak poradzić sobie z problemami, których diagnoza przytoczona przez MF i MPiPS jest w części zasadna. Zależy nam na dyskusji, która wyjdzie ponad proste przeciwstawianie "za" albo "przeciw". Zależy nam na merytorycznej dyskusji, która w bezstronny sposób weźmie pod uwagę możliwie wiele czynników. Chcielibyśmy, aby zmiany w systemie emerytalnym, jeśli obecnie lub w przyszłości będą dokonywane, zawsze były skoncentrowane na interesie społecznym, na właściwej interakcji systemu emerytalnego i finansów publicznych oraz by zachowywały fundamentalne wartości stojące za konstrukcją systemu emerytalnego, takie jak: przejrzystość, bezpieczeństwo, równowaga interesu pracujących i emerytów, subsydiarność oraz sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu. Wierzymy, że nasze opracowanie przyczyni się do przesunięcia prowadzonej i potrzebnej dyskusji w kierunku stricte merytorycznej wymiany poglądów".

Przyszłość systemu emerytalnego będzie tematem 106 seminarium BRE-CASE. Prof. M. Góra przedstawi ogólne ramy dyskutowanego problemu, dr M. Bukowski omówi możliwe ujęcia długu w kontekście różnego traktowania długu emerytalnego, a dr A. Chłoń-Domińczak skupi się na kwestiach koniecznych lub jedynie postulowanych modyfikacji regulacji dotyczących OFE.