date and location:
15:00
15 April 2021
mBank - CASE Seminars

INVITATION to the 169th mBank-CASE seminar: Reform priorities for the health service: what changes will the Covid-19 crisis bring?

This event will be conducted in Polish.

 

mBank i CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 
mają zaszczyt zaprosić na:


169. seminarium mBank – CASE:

 

Kierunki niezbędnych reform w ochronie zdrowia.

Co zmienia kryzys wywołany pandemią Covid-19?

 

 

W seminarium zabiorą głos w kolejności wystąpień:

Wprowadzenie i podsumowanie debaty przedstawi Stanisława Golinowska – prof. nauk ekonomicznych, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji CASE

Christoph Sowada – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marzena Tambor – dr Uniwersytetu Maastricht

Alicja Domagała – dr nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Iwona Kowalska- Bobko – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Iwona Bielska – researcher  McMaster University – Kanada

 

Seminarium odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. (czwartek),

w godz. 15:00 - 17:00.

 

Spotkanie odbędzie się wyłącznie ONLINE.

 

Zarejestruj się

 

Po zarejestrowaniu się, możesz dodać wydarzenie do swojego kalendarza;

 

Dodaj do kalendarza

 

O seminarium:

Ograniczenia w sprawnym zarządzaniu ochroną zdrowia oraz efektywnym funkcjonowaniu placówek zdrowotnych są w Polsce od około dwudziestu lat problemem trwałym. System zdrowotny jest niepoddany (i z trudem poddający się) reformom, które uczyniłyby usługi zdrowotne powszechnie dostępnymi i odpowiedniej jakości, a placówki - jednostkami efektywnymi.  Jednym z aspektów trudności przezwyciężenia destrukcyjnych tendencji w funkcjonowaniu ochrony zdrowia jest nikła moc sprawcza tych projektów reform, które były oparte na trafnej i kompleksowej  diagnozie występujących problemów.

Także w ramach CASE podejmowano prace, wskazujące na główne przyczyny niedomagań ochrony zdrowia i rysujących się zagrożeń dla zdrowia populacji. Pierwsze prace obejmowały analizy nieefektywności systemu po reformie z 1999 r., a ostatnie – sprzed dwóch lat - wskazywały obszary koniecznych zmian. Na seminarium mBank-CASE w maju 2018 r. wskazano cztery obszary niezbędnych zmian: (1) wzrost nakładów na ochronę zdrowia połączony z ich bardziej efektywną alokacją, (2) pilne zainwestowanie w rozwój zasobów kadr medycznych, (3) wprowadzenie transparentnych i społecznie akceptowanych  reguł indywidualnego współpłacenia oraz  (4) sprawnego zarządzania publicznego (rządzenia) systemem ochrony zdrowia skoordynowanego z innymi sektorami gospodarki (dziedzinami), wpływającymi na zdrowie populacji. (link do publikacji)

W planowanym obecnie seminarium nawiązujemy do wskazywanych wówczas kierunków koniecznych zmian, aby ocenić ich znaczenie po dwóch latach i w momencie kryzysu zdrowotnego wywołanego pandemią Covid-10, a jednocześnie wskazać te kierunki, które sytuacja pandemii wydobyła dodatkowo i szczególnie: zaniedbania zdrowia publicznego i dramatyczne ograniczenia w koordynacji ochrony zdrowia w jej różnych dziedzinach i wymiarach.  

 

Prelegenci:

Stanisława Golinowska jest profesorem nauk ekonomicznych, specjalistką w dziedzinie polityki społecznej, ochrony zdrowia i rynku pracy. Jest absolwentką ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i stypendystką Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. W latach 1991–1997 była dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, a następnie przez dwie kadencje kierowała Instytutem Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994–2005) oraz członkiem Komitetu ds. Polityki Rozwoju przy Sekretarzu Generalnym ONZ (2007–2009). Współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Rady Fundacji CASE oraz CASE Fellow. Zrealizowała wiele krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, inicjując je i kierując nimi. Jej doświadczenia badawcze znajdują wyraz w licznych artykułach i  książkach,  obejmujących wielodyscyplinarne tematy porównawcze oraz ostatnio – także w podręcznikach.  

Christoph Sowada jest doktorem nauk ekonomicznych i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistą w dziedzinie ekonomiki zdrowia i finansów ochrony zdrowia. Jest absolwentem studiów ekonomicznych na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy). Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Poczdamie przeniósł się do Krakowa, podejmując pracę w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ. W latach 2016-2020 był jego dyrektorem. Od września 2020 jest wicedziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM. Autor ponad 100 publikacji naukowych z obszaru ochrony zdrowia i finansów publicznych. Uczestniczy w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych oraz jest członkiem kilku prestiżowych gremiów naukowych w Niemczech oraz w Polsce.

Marzena Tambor jest absolwentką studiów z zakresu nauk o zdrowiu. Doktorat z ekonomiki zdrowia obroniła na Uniwersytecie Maastricht. Specjalizuje się w problematyce finansowania ochrony zdrowia oraz polityki społecznej i zdrowotnej. Jest adiunktem w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ. Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych, m.in. ASSPRO CEE 2007, Pro-health 65+. Wyniki jej pracy badawczej zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach międzynarodowych.

Alicja Domagała jest absolwentką studiów z zakresu nauk o zdrowiu. Specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy i zarządzania w opiece zdrowotnej. Jest adiunktem w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, a także kierownikiem studiów podyplomowych „Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej”. Uczestniczy w krajowych i między-narodowych programach badawczych, a ponadto wykonuje liczne ekspertyzy na potrzeby organizacji międzynarodowych oraz instytucji zdrowia publicznego w kraju.

Iwona Kowalska-Bobko – dr habilitowany nauk o zdrowiu, Prof. UJ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2002 roku obroniła doktorat na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Od 2000 roku jest zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest kierownikiem tego Zakładu. Od 2020 roku jest dyrektorem Instytutu Zdrowia Publicznego. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Jest kierownikiem i wykonawcą licznych projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka i współautorka publikacji międzynarodowych, np. w Health Policy Journal czy BMC Health Services Research, oraz krajowych i zagranicznych monografii i podręczników, takich jak: Health System in Transition Polska (2019), Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu (2017)Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania (2012), Promocja zdrowia dla osób starszych (2017). Redaktor książki Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, globalnej – europejskiej – krajowej (2013). 

Iwona Bielska jest epidemiologiem i adiunktem w Departamencie Health Research Methods, Evidence and Impact (HEI) na Wydziale Nauk o Zdrowiu (Faculty of Health Sciences) Uniwersytetu McMaster. Posiada doświadczenie zawodowe w środowisku akademickim i rządowym. Odbyła finansowane przez Canadian Institutes of Health Research (CIHR) stypendium postdoktorskie Health System Impact na Wydziale HEI oraz w Centre for Health Economics and Policy Analysis (CHEPA) na Uniwersytecie McMaster. Posiada tytuł doktora w dziedzinie epidemiologii uzyskany na Wydziale Nauk o Zdrowiu Publicznym na Queen's University. Ponadto posiada certyfikat Project Management Professional (PMP). Obecnie prowadzi program badawczy, którego celem jest zbadanie istotnych wyzwań systemu opieki zdrowotnej związanych z rosnącym czasem oczekiwania na oddziałach ratunkowych. Posiada wiedzę na temat analizy danych zdrowotnych w celu wspierania sprawiedliwego podziału zasobów zdrowotnych, monitorowania wydajności systemu opieki zdrowotnej, planowania systemów opieki zdrowotnej oraz oceny potencjału szpitali w odpowiedzi na presję systemową. Dzięki swojej pracy i edukacji zdobyła szeroką wiedzę na temat systemu zdrowia publicznego w Kanadzie i za granicą. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych, jak również w analizie i interpretacji wyników badań z dużych klinicznych baz danych, administracyjnych zbiorów danych i badań populacyjnych.